7.3.128 Mei Chong

Eyebrow Ascension, Eyes Interface, Mind of Light

Bladder Meridian

1/2″ within anterior hairline, 1/2 the distance from GV-24 to BL-4, (3/4″ from midline)

Between the face with which we face the world and the face which looks to Heaven (the Crown Chakra); the interface between two worlds. A turning point.

Dispels wind and clears heat. Headache; internal headaches, maxillary sinusitis; dizziness, nasal congestion; inflammation of the nostrils; nasal obstruction; dazzling specs; giddiness; epilepsy.

7.2.127 < WebBrain > 7.4.129

WebBrain Navigation

14 Meridians

Bladder Meridian Points:

Bright Eyes 7.1.126 Jing Ming
Bamboo Gathering 7.2.127 Zan Zhu
Eyebrow Ascension 7.3.128 Mei Chong
Deviating Turn 7.4.129 Qu Cha
Fifth Place 7.5.130 Wu Chu
LightWorker 7.6.131 Cheng Guang
Celestial Connection 7.7.132 Tong Tian
Declining Connection 7.8.133 Luo Que
Jade Pillow 7.9.134 Yu Zhen
Celestial Pillar 7.10.135 Tian Zhu
Great Shuttle 7.11.136 Da Zhu
Wind Gate 7.12.137 Feng Men
Lung Shu 7.13.138 Fei Shu
Pericardium Shu 7.14.139 Jue Yin Shu
Heart Shu 7.15.140 Xin Shu
Governing Shu 7.16.141 Du Shu
Diaphragm Shu 7.17.142 Ge Shu
Liver Shu 7.18.143 Gan Shu
Gall Bladder Correspondence 7.19.144 Dan Shu
Spleen Shu 7.20.145 Pi Shu
Stomach Shu 7.21.146 Wei Shu
Triple Energizer Shu 7.22.147 San Jiao Shu
Kidney Shu 7.23.148 Shen Shu
Sea of Qi Shu 7.24.149 Qi Hai Shu
Large Intestine Shu 7.25.150 Da Chang Shu
Origin Pass Shu 7.26.151 Guan Yuan Shu
Small Intestine Shu 7.27.152 Xiao Chang Shu
Bladder Shu 7.28.153 Pang Guang Shu
Central Backbone Shu 7.29.154 Zhong Lu Shu
White Ring Shu 7.30.155 Bai Huan Shu
Upper Sacral Foramen 7.31.156 Shang Liao
Second Sacral Foramen 7.32.157 Ci Liao
Middle Sacral Foramen 7.33.158 Zhong Liao
Lower Sacral Foramen 7.34.159 Xia Liao
Reunion of the Yang 7.35.160 Hui Yang
Bearing Support 7.36.161 Cheng Fu
Gate of Abundance 7.37.162 Yin Men
Superficial Cleft 7.38.163 Fu Xi
Commanding Yang 7.39.164 Wei Yang
Bend Middle 7.40.165 Wei Zhong
Attached Branch 7.41.166 Fu Fen
Soul Door 7.42.167 Po Hu
Vital Center’s Connection 7.43.168 Gao Huang Shu
Sacred Chamber 7.44.169 Shen Tang
Wail of Grief 7.45.170 Yi Xi
Barrier of the Diaphragm 7.46.171 Ge Guan
Hun Gate 7.47.172 Hun Men
Yang Headrope 7.48.173 Yang Gang
Reflection Abode 7.49.174 Yi She
Storehouse of the Stomach 7.50.175 Wei Cang
Door of Vitality 7.51.176 Huang Men
Will Chamber 7.52.177 Zhi Shi
Womb and Vitals 7.53.178 Bao Huang
Sequential Limit 7.54.179 Zhi Bian
Yang Union 7.55.180 He Yang
Sinew Support 7.56.181 Cheng Jin
Mountain Support 7.57.182 Cheng Shan
Taking Flight 7.58.183 Fei Yang
Instep Yang 7.59.184 Fu Yang
Kun Lun Mountains 7.60.185 Kun Lun
Servant to the Master 7.61.186 Pu Can
Extending Vessel 7.62.187 Shen Mai
Metal Gate 7.63.188 Jin Men
Capital Bone 7.64.189 Jing Gu
Bone Binder 7.65.190 Shu Gu
Valley Passage 7.66.191 Tong Gu
Extremity of Yin 7.67.192 Zhi Yin

Acupuncture MindMap Links:

Meridians
Bladder Meridian
Water Element
Back Shu Points
Channels and Vessels

Tags:


Speak Your Mind

*

Related Posts:

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect. Jeffrey Goodman on Google +